ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Uludağ Üniversitesi-Tıp Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Uludağ Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • KIDAK LEVENT BEKİR,DEMİR HÜSEYİN,ÖZDEMİR Esin,BİLİMSEL HARİTALAMA YÖNTEMİYLE HASTANE YÖNETİMİ ALANINDAKİ TEMATİK DEĞİŞİMİN ANALİZİ, Genel Tıp Dergisi, 2016
 • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,BURMAOĞLU SERHAT,Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2016, 8, 93 107
 • İzmir’de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Çalışanların Algılamaları , Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2011, 14, 1-26
 • Simulation Modeling for Process Improvement in a General Surgery Service , Current Research Journal of Social Sciences, 2011, 2, 114-125
 • Hastane Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Tutumlarının Belirlenmesi: İzmir İli Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Uygulaması , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 25, 159-172
 • Örgüt İçi Stres Kaynakları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Eğitim Diş Hastanesinde Çalışan Diş Hekimleri Üzerine Bir Uygulama , Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2011, 48, 35-48
 • Birinci Basamak Hekimlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi İçin Bir Model Araştırması: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bilgi ve Beceri Eğitimi , Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, 2010, 17, 129-137
 • Hospital-acquired Pneumonia in Nonintensive Care Unit Wards, Turk J Med Sci , 2010, 3, 357-363
 • Decreasing The Need for Kidney Transplantation Through Proactive Management, Nobel Medicus , 2010, 1, 61-67
 • Ege Bölgesi Hastaneleri Yoğun Bakım Üniteleri İnfeksiyonları: Kesitsel Araştırma , İnfeksiyon Dergisi, Turkish Journal Of Infection, 2009, 23, 157-161
 • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi , Adli Bilimler Dergisi, 2009, 8, 52-62
 • Sağlık İşletmelerinde Yatak Kullanım Etkinliğinin Benzetim Yoluyla Optimizasyonu: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması , Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2009, 11, 1-22
 • Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri , C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, 7, 75-94
 • İzmir İlinde 112 Acil Ambulans Hizmetlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi , Genel Tıp Dergisi, 2009, 19, 113-119
 • A large-scale Outbreak of Trichinellosis Caused by Trichinella britovi in Turkey , Zoonoses Public Health, 2009, 2, 65-70
 • Evaluation and Monitoring of Device-Associated Infection Rates in Anesthesiology Intensive Care Unit, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2009, 4, 917-921
 • Sexual Attitudes and Knowledge on HIV/AIDS and Other Sexually Transmitted Infections in Registered Sex Workers in Izmir, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2009, 4, 946-951
 • Acil Sağlık Hizmetlerinde Motive Edici Bir Deneyim: Türkiye 1. Ambulans Rallisi, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2009, 6, 584-590
 • Ergen Sağlığı Yönetimi: Ulusların Gelecekleri İle İlgili Umutlarının Anahtarı , C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 6, 65-84
 • İzmir İlindeki Devlet Hastanelerine Hasta Hakları Başvurularının Değerlendirilmesi , Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 2008, 18, 140-146
 • Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniğinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi , C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 6, 85-109
 • Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması , D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, 10, 87-122
 • Review of Syphilis Patient Records in Izmir State Venereal Diseases Clinic from 1994 to 2004 , Turkısh Journal Medical Science, 2008, 2, 181-186
 • 1991-1995 Yılları Arasında İzmir ve Bornova’da Görülen Bazı Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların Değerlendirilmesi , Ege Tıp Dergisi, 1999, 38, 1-4
 • Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Aşı Uygulamaları 1995, 1996, 1997, 1998 Yılları Çalışmaları , Ege Tıp Dergisi, 1999, 38, 87-90
 • BURMAOĞLU SERHAT,KIDAK LEVENT BEKİR,SUR HAYDAR,DEMİR HÜSEYİN,Sistem Yaklaşımı ve Sağlık Alanında Sistem Dinamikleri Uygulamaları: Bibliyometrik Bir Analiz, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19, 465-479
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,DEMİR HÜSEYİN,ARSLAN ELİF TÜRKAN,KIDAK LEVENT BEKİR,CAMUZ BERBER İPEK,The Relationship Between Healthcare Managers Work Engagement and Job Satisfaction Levels,3rd International Congress on Social and Economic Sciences,15.11.2017 19.11.2017, 02.12.2017
 • Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma,10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,01-03 Aralık, Ankara, Türkiye, 2016
 • A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project: 112 Izmir Turkey Ambulance Service Unit Case,Cape Town,21-24 Nisan, 2015
 • A HOLISTIC AND SYSTEMATIC PROBLEM DETECTION METHODOLOGY PROJECT: 112 IZMIR AMBULANCE SERVICE UNIT CASE,19th World Congress on Disaster and Emergency Medicine (WCDEM),22-25 April, Cape Town, South Africa, 2015
 • HASTANIN SESİ DUYULUYOR MU? BİR DEVLET HASTANESİNDE FUZZY AHP İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI,8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Lefke Avrupa Üniversitesi,10-12 Eylül, Girne, KKTC, 2014
 • Evaluation and Monitoring of Device-Associated Infection Rates in Anesthesiology Intensive Care Unit”, Antalya, Turkey ,2. International Patients Safety Congress,25-29 March, Antalya, Turkiye, 2008
 • İzmir İli’nde 2004 ve 2005 yıllarında 112 Ambulans Hizmetlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi,1st Euroasian Congress on Emergency Medicine, in Conjuction with the 4th Turkish Emergency Medicine Congress,5-9 November, Antalya, Türkiye, 2008
 • A Motivating Experience for Emergency Medical Services”, Antalya, Turkey,1st Euroasian Congress on Emergency Medicine, in Conjuction with the 4th Turkish Emergency Medicine Congress,5-9 November, Antalya, Turkiye, 2008
 • İzmir İli Birinci Basamak Sağlık Kurumlarından Sağlık Ocaklarının Etkinlik ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi,Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi,1-3 Haziran, Lefkoşe, KKTC, 2007
 • A Study About Knowledge on Sexual Health of Adolescent Age,International Congress of Reproductive Health & Family Planning,20-23 April, Ankara, Türkiye, 2005
 • Assessment of Hospitalized Home-Injured Patients at Karsıyaka State Hospital, Izmir, Turkey,14th International Conference On Safe Communities,13-15 June, Bergen, Norvey, 2005
 • NRP Follow-up Visits In Izmir District Hospitals”, Istanbul, 3-6 September 2003 ,1. Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societes (UMENS) and 12. National Congress of Neonatoloji,3-6 September, Istanbul, Türkiye, 2003
 • Adverse Reactions After Measles Catch-Up Vaccination Campaign In Izmir, Turkey,The 23rd International Congress Of Paediatrics,9-14 September, Beijing, China, 2001
 • Understanding the Complexities of Kidney Transplantation , Proactive Management Approach in Prevention of Kidney Transplantation, ISBN: ISBN 978-953-307-819-9, S:81-106/564, InTech Open Access Publisher, 2011
 • Sağlık Hizmetlerinde Performans, ISBN:ISBN: 978-975-6240-37-3, S:212, İzmir Güven Kitabevi, 2009
 • A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project: 112 Izmir (Turkey) Ambulance Service Unit Case, Yürütücü, 2014-1 İİBF-26, BAP, Yürütücü, (20000 ),1.1.2015
 • 9. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, 2015
 • Poster Bildiri Jüri Özel Ödülü,2006
 • Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü ,2005
 • Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü,1991
 • Hastane İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Sağlık Kurumları Yönetimi, 27.12.2013
 • Sağlık Kurumları Yönetimi Bölüm Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF, 27.12.2013

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Kurumları Yönetimi

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön