ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Strateji
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Strateji
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme
 • DEMİR HÜSEYİN,ARSLAN ELİF TÜRKAN,The Relationship between Organizational Trust and Personal Initiative: The Case of Healthcare Professionals, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2018, 21, 103 125
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,Girişimcilerde Yaşanan BaşarısızlıktanKorkusu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018, 23, 707 725
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,KAYALAR MURAT,Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İfşa (Whistleblowing) Niyeti: Karşılaştırmalı Bir Analiz, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2017, 19, 15 26
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,DEMİR HÜSEYİN,Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyetine İlişkin Tutumu: Nitel Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, 17, 191 220
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,DEMİR HÜSEYİN,İşe Angaje Olma ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Hekim Ve Hemşireler Üzerine Nicel Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 2017, 24, 371 389
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,DEMİR HÜSEYİN,Üniversite Öğrencilerinin Mobil Sağlık ve Kişisel Sağlık Kaydı Yönetimine İlişkin Görüşleri, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 9, 17 36
 • DEMİR HÜSEYİN,ARSLAN ELİF TÜRKAN,Mobil Sağlık Uygulamalarının Hastanelerde Kullanılabilirliği: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2017, 19, 71 83
 • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,DEMİR HÜSEYİN,Acil Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Problemlerinin Belirlenmesi Ve Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Önceliklendirilmesi: Ambulans Servisi Örneği, Vizyoner Dergisi, 2016, 7, 1 15
 • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,İç Girişimcilik Ve İnovasyon İlişkisi: Yapısal Eşitlik Modeli İle Bir İnceleme, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 7, 517 542
 • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,BURMAOĞLU SERHAT,Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2016, 8, 93 107
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN, DEMİR HÜSEYİN,SANAL KAYTARMA: BİR KAMU KURUMUNDA HEMŞİRELER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, 2016, 9, 1626 -1637
 • KAYALAR MURAT, ARSLAN ELİF TÜRKAN, ÇETİN BEHİÇ,Isprarta ve Prizren (Kosova)’daki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Risk Alma Özelliklerinin Belirlenmesi, sdü vizyoner, 2013, 4, 39 72
 • DURMAZ ŞERİFE,ARSLAN ELİF TÜRKAN,SİNCER ESRA,ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL TRUST: THE CASE OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY, International Journal of Business and Management Studies, 2012, 1, 189 199
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi, DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2012, 13, 12 27
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Strateji Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, 15, 455 477
 • KAYALAR MURAT, ARSLAN ELİF TÜRKAN,ASHOKA'ya Üye Sosyal Girişimcilerin Türkiye ve Dünyadaki Faaliyet Alanlarının Karşılaştırılması, sdü vizyoner, 2009, 56
 • ÖZDAŞLI KÜRŞAT, ARSLAN ELİF TÜRKAN,Paralel Kariyer Arayışının Nedenleri: Isparta'da Faaliyet Gösteren STK'larda Bir Araştırma, YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 7, 151 164
 • CAMUZ BERBER İPEK,ARSLAN ELİF TÜRKAN,SAĞLIK HİZMETİ KULLANICILARINI İNFORMAL ÖDEMEYAPMAYA YÖNELTEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ,2. Uluslararası12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi,11.09.2018 13.09.2018, 01.11.2018
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,DEMİR HÜSEYİN,KANTEMİR MERAL,Yöneticilerin Karar Verme Stili ile Çalışanların Motivasyonu ve Performansı Arasındaki İlişki: Devlet Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma,1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,13.10.2017 15.10.2017, 16.11.2017
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,Girişimciler Başarısızlıktan Ne Kadar Korkuyor?,8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi,14.07.2017 16.07.2017, 10.10.2017
 • NİŞANCI ZEHRA NURAY,DEMİR HÜSEYİN,ARSLAN ELİF TÜRKAN,KIDAK LEVENT BEKİR,CAMUZ BERBER İPEK,The Relationship Between Healthcare Managers Work Engagement and Job Satisfaction Levels,3rd International Congress on Social and Economic Sciences,15.11.2017 19.11.2017, 02.12.2017
 • Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma,10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,01-03 Aralık, Ankara, Türkiye, 2016
 • The Relationship Between Job Satisfaction And Work Engagement: A Study On Physicians And Nurses,The 4th International Conference on New Challenges in Management and Business,05.09.2016-06.09.2016, 2016
 • A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project: 112 Izmir Turkey Ambulance Service Unit Case,Cape Town,21-24 Nisan, 2015
 • KIDAK B LEVENT,BURMAOĞLU SERHAT,SOFUOĞLU MT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,NİŞANCI ZEHRA NURAY,SOFUOĞLU ZEYNEP,DÜNDAR ARAVACIK ESRA,ÖZÇEVİKEL AHMET,ÖZLEM FİKRİYE,DEMİR HÜSEYİN,A Holistic and systematic problem detection methodology project:112 İzmir Turkey ambulance service unit case,19th world congres on disaster and emergency medicine, 2015
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,CAMUZ BERBER İPEK,HÜCCETOĞULLARI ZEHRA ÖZGE,Türkiye’de Verilere Dayalı Olarak İleri Yaş Turizminin Durumu,9. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 2015
 • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,YILDIZ SAVAŞ,ÇETİN BEHİÇ,AYGÜN ŞEHRİBAN,WHISTLEBLOWING RELATED LEGAL PRACTICES IN TURKEY,VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 2015
 • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,BURMAOĞLU SERHAT,Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Fuzzy Ahp ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması,8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 2013
 • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,Karanlık liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Isparta Perakende Sektöründe Bir Araştırma,19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2011
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,NEGİZ NİLÜFER,ÖZTÜRK MUSTAFA,Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Ampirik Bir İnceleme,12. Çalışma İlişkileri Kongresi, 2010
 • NEGİZ NİLÜFER,ARSLAN ELİF TÜRKAN,Önemi ve Özellikleriyle Sağlık Turizmi: Isparta İlinin Sağlık Turizmi Açısından Değerlendirilmesi,Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 2010
 • ARSLAN ELİF TÜRKAN,CEVHER EZGİ,Intrepreneurship Enabling Organizations To Drive Innovation,First Internat onal Conference On Management And Economics At Epoka University, 2008
 • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,Ödünç Yönetici (Secondment) Kavramı Türkiye'Deki STK'LARDA Uygulanabilirliği Ve Etkileşimi,V. Uluslararası STK'lar Kongresi, 2008
 • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN, Aile Şirketlerinde Profesyonel Yöneticinin İkilemleri, LAMBERT, 2017
 • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,YILDIZ SAVAŞ,ÇETİN BEHİÇ,AYGÜN ŞEHRİBAN, Research on Cultural Studies, Whistleblowing Related Legal Practices In Turkey, Peter Lang Edition, 2016
 • Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Türk Yönetim Geleneğinde Kayırmacılığın Tarihi Seyri, ISBN:978-605-377-260-6, S:27-40, Beta, 2010
 • Yöneticilerin İşe Angaje Olma Ve İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İzmir Kamu Hastaneleri Örneği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (6000),28.12.2017
 • Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Araştırmacı, 2015-TYL-SOBE-0024, BAP, Araştırmacı, (1000),4.1.2017
 • Dünya Görüşü ve/veya İnanç Sisteminin Whistleblowing Eğilimi Üzerine Etkisi: İzmir İli Kamu - Özel Sektör Karşılaştırması, Araştırmacı, 2014-İİBF-07, BAP, Araştırmacı, (22.253,81),1.1.2015
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2663-M-11 nolu proje, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,1.1.2013
 • İnovasyon ve İç Girişimcilik Etkileşimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri, 2682-D-11 nolu proje, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,12.7.2012
 • Bütüncül ve Sistematik Olarak Sorun Tespit Etme MetodolojisiGeliştirme Projesi: 112 İzmir Ambulans Servisi Örneği, Araştırmacı, 2014-1 İİBF-26, BAP, Araştırmacı, (20.651,00),1.1.1900
 • TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 113K066-Türkiye'de HEM, SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı
 • vizyoner
 • SDÜ VİZYONER
 • Sağlık hizmeti kullanıcılarının informal ödeme yapma nedenleri ve informal ödemelere yönelik tutumları: İzmir ili örneği, İPEK CAMUZ BERBER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, HÜSEYİN DEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • sosyal bilimler teşvik ödülü ikinciliği,2010
 • Bilim-Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülleri Sosyal Bilimler Grup Başarı Ödülü,2009

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Yönetim Ve Strateji
 • Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön